آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

رفته ست آن حماسه خونین ز یادها
دارد زیاد می شود ابن زیادها
آقای عشق! پرچم سبز مقدست
این روزها رها شده در دست بادها
بعد از تو کفر و ظلم زمین را گرفته است
دنیا شده ست مضحکه ی عدل و دادها
آیا زمان آن نرسیده ست در جهان
نفرین شوند باز هم این قوم عادها؟
کی می شود که طالب خونت فرا رسد؟
نام تو تا همیشه بماند به یادها